Χρηματοοικονομικές Αναλύσεις

Σε κάθε στάδιο του κύκλου εργασιών της , μια επιχείρηση θα πρέπει να ελέγχει και να συγκρίνει τα χρηματοοικονομικά της αποτελέσματα, ώστε μέσω αυτών, να οδηγείται στην λήψη σωστών και έγκαιρων αποφάσεων που θα καθορίσουν την απόδοση της επένδυσης.

Κατά την διαχρονική πορεία της επιχείρησης,  η συνεχόμενη ανάλυση οικονομικών μεγεθών, αποτελεί σημαντικό επίπεδο εσωτερικής πληροφόρησης που προσδίδει ουσιώδη αξιοπιστία απέναντι στον επιχειρηματικό κόσμο και στο τραπεζικό σύστημα.

Μερικές από τις σημαντικότερες υπηρεσίες στα πλαίσια Χρηματοοικονομικής διαχείρισης που μπορούμε να προσφέρουμε, οι οποίες θα οδηγήσουν σε αποτελεσματικότερη απόδοση της επένδυσης είναι:

  • Σύνταξη ταμειακού προγραμματισμού και διαχείριση ταμειακών ροών απαραίτητων εργαλείων για την κάλυψη της ρευστότητας
  • Ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων
  • Αναλύσεις χρηματοοικονομικών καταστάσεων και εξαγωγή συγκρίσιμων στοιχείων
  • Αναλύσεις Νεκρού Σημείου
  • Εξαγωγή και ανάλυση Αριθμοδεικτών είτε ρευστότητας είτε αποδοτικότητας
  • Χρηματοοικονομική μελέτη βιωσιμότητας.
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο