Διαχείριση Προσωπικού

Η ύπαρξη εργαζόμενων και υπαλλήλων αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι για την βιωσιμότητα  και ανάπτυξη των περισσότερων επιχειρήσεων .  Για τον λόγο αυτό προσπαθήσαμε να καλύψουμε όλες τις ανάγκες τις μισθοδοσίας με την παροχή ολοκληρωμένων και αξιόπιστων υπηρεσιών .

Ορισμένες από αυτές είναι αναφορικά :

  • Διαχείριση μεταβολών προσωπικού (προσλήψεις, αποχωρήσεις, απολύσεις και συμβάσεις ορισμένου χρόνου)
  • Έλεγχος και ενημέρωση για τα δικαιώματα όλων των περιπτώσεων συμβάσεων εργασίας (μερική, εκ περιτροπής κ.λπ.)
  • Παρακολούθηση μεταβολών Συλλογικών συμβάσεων εργαζομένων
  • Επεξεργασία δεδομένων μισθοδοσίας και έκδοση-αποστολή μισθοδοτικών καταστάσεων μέσω σύγχρονου λογισμικού
  • Σύνταξη και ηλεκτρονική υποβολή σχετικών εντύπων –καταστάσεων στα αντίστοιχα πληροφοριακά συστήματα (π.χ. Ι.Κ.Α, ΣΕΠΕ, TaxisNet)
  • Συμμόρφωση σε ειδικά εργασιακά θέματα (π.χ. μητρότητα, υπερωρίες, άδειες, ασθένειες, επιδοτήσεις κ.λπ.) σύμφωνα με τον εκάστοτε νόμο
  • Πλήρης ασφαλιστική ενημέρωση σε περιπτώσεις κύριας αλλά και επικουρικής ασφάλισης
  • Συμβουλευτική υποστήριξη σε εργατικά θέματα
  • Εύρεση και συμμετοχή σε κατάλληλα επιδοτούμενα προγράμματα εργασίας του Ο.Α.Ε.Δ.
  • Εκπροσώπηση σε οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία – εξωτερικές εργασίες
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο